Zwierzyna łowna w Polsce to gatunki, na które polowanie dozwolone jest przez ustawodawcę. Art. 5 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 nakłada na Ministra właściwego do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego, ustalenie w drodze rozporządzenia listy gatunków zwierząt łownych z uwzględnieniem ich podziału na zwierzynę płową, grubą, drobną oraz drapieżniki. 

Aktualną listę zwierzyny łownej w Polsce zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

 

ZWIERZYNA GRUBA

 

 

 

ŁOŚ

 

 

 

JELEŃ SZLACHETNY

 

 

 

 

JELEŃ SIKA

 

 

 

DANIELE

 

 

SARNA

 

 

DZIK

 

 

MUFLON