Rozporządzenia i dyrektywy UE  
1.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.) ikona PDF
2.   Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992 r.) ikona PDF
3.   Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE L z dnia 19 czerwca 2006 r.) ikona PDF
       
     Ustawa Prawo Łowieckie i akty wykonawcze  
1.     Ustawa z dnia 13 października 1995 roku "Prawo Łowieckie", tekst jednolity ze zmianami, Dz.U. 2017 poz. 1295
 ze zmianami które weszły w życie w sierpniu 2018r.
 ikona PDF
2.    Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Dz. U. z 2015 r. poz. 2168  ikona PDF
3.    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Dz. U. 228-1  ikona PDF
4.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z dnia 26 lipca 2010 r.) ikona PDF
5.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych ikona PDF
6.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.) ikona PDF
7.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych (Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.) ikona PDF
8.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.) ikona PDF
9.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.) ikona PDF
10.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ([Dz.U. z 2005 Nr 61 poz.548]; ze zm. [Dz.U z 2010 r. Nr 186 poz. 1250]; ze zm. [Dz.U z 2011 r. Nr 257 poz. 1548]; ze zm. [Dz.U z 2013 r. Nr 0 poz. 889]; ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem MŚ z dnia 1 sierpnia 2017 r. [Dz.U z 2017 r. Nr 1485]) ikona PDF
11.  

Rozporządzenie Ministra środowiska  z dnia 10 września 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

ikona PDF
12.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.) ikona PDF
13.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.) ikona PDF
14.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.) ikona PDF
15.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.) ikona PDF
       
     Wewnętrzne akty prawne  
    Statut PZŁ - Nowy Statut 2019r. ikona PDF
1.   Statut PZŁ ikona PDF
2.   Uchwała XXIII Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 12.09.2015 w sprawie zmian w Statucie PZŁ ikona PDF
3.   Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad obywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania ikona PDF
4.   Uchwała nr 68/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zmiany Uchwały nr 41/2007 w sprawie zasad obywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania ikona PDF
5.   Uchwała nr 55/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zmiany Uchwały nr 41/2007 w sprawie zasad obywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania ikona PDF
6.   Uchwała nr 27/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich ikona PDF
7.   Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ ikona PDF
8.   Zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 03.03.1998 - Instrukcja prowadzenia dokumentacji w kołach łowieckiech ikona PDF
9.   Zadania i obowiązki strażnika łowieckiego ikona PDF
10.   Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ - 2014 ikona PDF
 11.    kryteria selekcji zwierząt łownych zawarte w uchwale 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018r. ikona PDF
       
    Uchwały Walnego Zgromadzenia  
1.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków KŁ Diana w Inowrocławiu - tekst jednolity, stan na dzień 07.08.2019r. ikona PDF